Rules

Currently only in Finnish.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on HelSec ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on jakaa tietoa ja edistää tieto- ja kyberturvallisuutta ja hyvien tietoturvallisten toimintatapojen noudattamista turvallisuuden kaikilla eri osa-alueilla, toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää jäsenten verkostoitumista, sekä tukea jäseniä kehittämään ja ylläpitämään kyberturvallisuuden ammattitaitoa ja laatua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus- ja keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia ja vierailuja, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja, myöntää tunnustuksia, seuraa kyberturvallisuuden kotimaista ja kansainvälistä kehitystä, sekä pitää yhteyttä muihin järjestöihin, kyberturvallisuuskoulutusta antaviin oppilaitoksiin ja muihin kyberturvallisuuden vaikuttajatahoihin Suomessa ja ulkomailla toimien näiden kanssa yhteistyössä kyberturvallisuuden edistämiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistykseen voi kuulua kolmenlaisia jäseniä:

kannattajajäseniä varsinaisia jäseniä, sekä kunniajäseniä

Hallitus hyväksyy kannattaja- ja varsinaiset jäsenet seuraavien sääntöjen perusteella:

3.1 Kannattajajäsenet

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

3.2 Varsinaiset jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö, joka noudattaa toiminnassaan hyviä kyberturvaperiaatteita.

3.3 Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin 3/4 varsinaisessa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa hallituksen tekemää kunniajäsenehdotusta.

3.4 Jäsenyyden päättyminen

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenyyden päättyneeksi mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksujaan vuoteen.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli tämän katsotaan rikkoneen yhdistyksen sääntöjä tai toiminnan periaatteita.

4§ Jäsenmaksut

Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Yhteisöjäsenten sekä henkilöjäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Mikäli jäsen eroaa yhdistyksen jäsenyydestä, on jäsen kuitenkin velvollinen maksamaan syyskokouksen kyseistä kalenterivuotta varten vahvistaman jäsenmaksun kokonaisuudessaan.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1-3 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-1 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varainhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä valitaan yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Mikäli varajäseniä ei ole valitaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa uusi jäsen siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksen jäsenenä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen äänivaltaisista jäsenistä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokous voidaan järjestää myös virtuaalisesti ilman kokouspaikkaa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta lähetettävällä kutsulla. Kutsu toimitetaan yhdistyksen jäsenrekisterin kautta sähköpostitse ja kutsu julkaistaan myös yhdistyksen Internet-sivuilla.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja yksin, tai hallituksen keskuudestaan määräämä hallituksen jäsen kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus/tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varallisuus rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tarkoitus vastaa purkautuvan yhdistyksen tarkoitusta tai on tätä tarkoitusta lähellä purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.